آیا دریافت چک و سفته از کارگران قانونی است؟

ساناز کشوردوست | ۱۰ آبان ۱۳۹۹
آیا دریافت چک و سفته از کارگران قانونی است؟

آیا دریافت سفته و چک از کارگران قانونی است؟

دریافت چک و سفته با هر عنوان در قانون کار وجود ندارد.

در برخی کارگاه‌ها که کارگران اموالی و یا اقلامی در اختیار دارند و یا امانتی جهت انجام کار در اختیار دارند، سفته و یا چک از جانب کارفرما درخواست می‌شود.

چنانچه به هر عنوان چنین سندی از کارگر دریافت شود باید مشخصات، مبلغ، علت و شرایط اجرای سند در متن قرارداد کار و یا قراردادی دیگر به صراحت ذکر شود.

در حالت عادی و صرفا برای تهدید کارگر برای عدم شکایت از کارفرما نمی تواند توجیهی برای دریافت چک و سفته باشد.

در موقع اجرای سفته و چک از طریق مراجع قضایی حتما موضوع، علت گرفته شدن و شرایط سند پرسیده و ارزیابی شود.

  • کارفرما
  • قانون کار
  • چک و سفته
  • کارگران
  • قرارداد کار
  • اخذ سفته از کارگر