مهریه زوجه از ماترک زوج(ارث)

نیلوفر کشاورز محمدیان | ۰۵ شهریور ۱۴۰۰
مهریه زوجه از ماترک زوج(ارث)

هنگامی که شخصی فوت می نماید آنچه که از دارایی وی به عنوان ماترک باقی می ماند، ابتدا باید صرف پرداخت دیون و بدهی های متوفی شده و سپس میان ورثه آن شخص تقسیم گردد.مهریه زوجه نیز جز دیون زوج متوفی محسوب گردیده و قبل از تقسیم ارث میان ورثه متوفی باید از ماترک کسر گردد.به عبارت دیگر چنانچه ترکه زوج متوفی برای کلیه دیون کافی باشد مهریه زوجه در صورت مطالبه با توجه به قانون مدنی باید محاسبه شده و از ارث کسر و به زوجه تعلق گیرد. این موضوع الزام قانونی بوده و نکته حائز اهمیت این است که مهریه ای که به زوجه از این طریق تعلق می گیرد، جدا از ارثی است که وی از اموال همسر متوفی خود خواهد برد.همچنین لازم به ذکر است دادگاه می تواند به طور توامان در خصوص دعوای تقسیم ارث و مهریه زوجه متوفی اتخاذ تصمیم نماید و هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد.

  • زوج
  • زوجه
  • خانواده
  • مهریه
  • ارث
  • ماترک