فرار از دین؛ معامله به قصد فرار از دین و مجازات آن در قانون

نیلوفر کشاورز محمدیان | ۰۹ آذر ۱۳۹۹
فرار از دین؛ معامله به قصد فرار از دین و مجازات آن در قانون

فرار از دین؛ معامله به قصد فرار از دین و مجازات آن در قانون

سوال:

اگر شخصی محکوم به پرداخت وجهی شده باشد و پرونده در مرحله اجرائیه باشد و به دلیل نداشتن وجه نقد دادخواست اعسار داده و چند روز بعد ملکی را برای ادای دین به دادورزی معرفی نماید که تکافوی بدهی را نمایید و دادخواست اعسار خود را هم استرداد نماید و ۵ ماه قبل هم ملکی را نقل و انتقال داده باشد؛ آیا محکوم له می‌تواند شکایت کیفری تحت عنوان معامله به قصد فرار از دین طرح نماید؟

پاسخ:

مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به یا هر دو مجازات است و در صورتی که منتقل‌الیه با علم به موضوع اقدام کرده باشد، در حکمِ شریک جرم است. در این صورت عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد.

فلذا مشاهده می‌گردد که به استناد ماده موصوف اعمال مجازات مذکور در صورتی امکان پذیر خواهد بود که شرایط خاصی همچون انگیزه فرار از ادای دین وجود داشته باشد.

  • نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
  • فرار از ادای دین
  • پرداخت دیون
  • حبس تعزیری
  • انتقال مال به دیگری