نکاتی در خصوص اخذ گذرنامه

نیلوفر کشاورز محمدیان | ۳۰ مرداد ۱۴۰۰
نکاتی در خصوص اخذ گذرنامه

افرادی که ممانعت قانونی برای اخذ گذرنامه ندارند می بایست بدوا با در دست داشتن مدارک لازم به مراکز پلیس+10 مستقر در شهر محل سکونت خود مراجعه و فرم مخصوص اخذ گذرنامه را تکمیل نمایند. مدارک مورد نیاز جهت ارائه به مرکز فوق، اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی، یک قطعه عکس زمینه سفید واخذ مجوزات قانونی است که ذیلا به آن اشاره خواهد شد و همچنین کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان از جمله مدارک ضروری جهت ارائه به پلیس+10 است.در خصوص اخذ گذرنامه برای افراد زیر 18 سال تمام شمسیمجوز محضری (دفاتر اسناد رسمی) از سوی پدر یا قیم قانونی جهت خروج از کشور الزامی است. همچنین در خصوص افراد زیر 15 سال تمام از آنجایی که این اشخاص فاقد شناسنامه عکس دار بوده، می بایست ضمن حضور، گواهی اشتغال به تحصیل یا دفترچه بیمه خود را ارائه دهند.در خصوص اخذ گذر نامه برای بانواناذن کتبی محضری (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) از سوی همسر برای بانوان متاهل الزامی است. بانوانی که همسر آنها فوت شده اصل گواهی فوت همسر یا اصل شناسنامه همسر متوفی خود را باید همراه داشته باشند. بانوان مطلقه نیز اصل طلاق نامه خویش را می بایست ارائه نمایند.نکته مهم این که وفق قانون گذرنامه در خصوص بانوان متاهل، همسر و در خصوص فرزندان، پدر یا قیم چنانچه پس از اذن کتبی جهت اخذ گذرنامه، بخواهند از این اذن خود عدول نمایند می تواند از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری نموده و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد و همچنین است در صورت بروز سایر موانع قانونی.در نهایت پس از پرداخت هزینه های لازمه و ارائه هر یک از مدارک فوق به پلیس+10، گذر نامه صادر و از طریق پست به نشانی اعلام شده ارسال خواهد شد.لازم به ذکر است:مهلت اعتبار گذر نامه 5 سال از تاریخ صدور آن خواهد بود. آقایانی که در شرف مشمولیت نظام وظیفه هستند، حداکثر تا یک ماه قبل از رسیدن به سن 18 سالگی حق خروج از کشور را خواهند داشت.جهت خروج از کشور داشتن اعتبار حداقل شش ماهه برای گذر نامه الزامی است.آقایان بالای 50 سال تمام نیازی به ارائه کارت پایان خدمت ندارند.

  • حقوقی
  • خانواده
  • عمومی
  • اخذ گذرنامه
  • قانون گذرنامه
  • مهاجرت
  • جلوگیری شوهر از خروج زن