تغییر سن در شناسنامه

نیلوفر کشاورز محمدیان | ۰۳ شهریور ۱۴۰۰
تغییر سن در شناسنامه

بعضاً ممکن است افراد مدعی این حقیقت باشند که اگرچه شناسنامه متعلق به شخص خودشان می باشد لیکن بر اثر اشتباه مامور ثبت احوال یا هر دلیل دیگری (اوضاع احوال زمان و یا مکان تولد) سن واقعی او در شناسنامه به درستی قید نگردیده است. این افراد تقاضای کاهش یا افزایش سن خود در شناسنامه را داشته و مبادرت به طرح دعوی تصحیح شناسنامه و اواراق سجلی متقاضی می نمایند.در خصوص دعوی تغییر سن در شناسنامه دو مرجع صالح به رسیدگی می باشند:1- اگر فرد مدعی شود اختلاف سن واقعی او با سن مندرج در شناسنامه اش بیشتر از 5 سال است باید به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خویش مراجعه نماید. اداره ثبت احوال موضوع را در کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون تشخیص سن مطرح می نماید. این تصمیم قطعی است.2- اگر فرد مدعی شود که سن واقعی او با سن مندرج در شناسنامه اش کم تر از 5 سال اختلاف دارد باید به دادگستری رجوع کند و با رعایت مقررات و تشریفات مربوطه و تقدیم دادخواست اقدام به طرح دعوی در دادگستری محل اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه بنماید.لازم به ذکر است، در اغلب موارد دادگاه ها و کمیسیون تشخیص سن جهت احراز سن واقعی شخص موضوع را به پزشکی قانونی و یا پزشک معتمد ارجاع نموده که در آن جا جهت تشخیص سن واقعی شخص از روش هایی از جمله سنجش تراکم استخوان، که شایع ترین روش جهت تشخیص سن می باشد، استفاده می نمایند.

  • حقوقی
  • ثبتی
  • شناسنامه
  • کاهش سن
  • افزایش سن
  • اداره ثبت احوال