تخلف تراکم اضافی

نیلوفر کشاورز محمدیان | ۰۶ شهریور ۱۴۰۰
تخلف تراکم اضافی


تخلف تراکم اضافی

تخلف تراکم اضافی که عبارت است از اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی از سوی مالک، یکی دیگر از انواع تخلفات داخل در صلاحیت کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری می باشد.

کمیسیون در مورد این نوع از تخلف نیز دو نوع حکم اخذ جریمه و قلع و قمع بنای اضافه را می تواند صادر نماید.

در مورد صدور رای به اخذ جریمه از سوی کمیسیون، علل و عواملی موثرند که عبارتند از

 1. نوع موقعیت ملک از نظر مکانی که در خیابان های اصلی، خیابان های فرعی، کوچه بن بست و غیر بن بست باشد.
 2. نوع استفاده از فضای ایجاد شده
 3. نوع ساختمان از نظر مصالح
 4. نوع حوزه استفاده از اراضی
توجه داشته باشید:

چنانچه تراکم اضافی در فضای مسکونی باشد؛ در این صورت کمیسیون می تواند با در نظر گرفتن شرایط و ذکر عدم ضرورت قطع، رای به اخذ جریمه ای که نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد، می دهد.

چنانچه تراکم اضافی در بنای تجاری، صنعتی و اداری باشد؛ در این صورت نیز کمیسیون می تواند با در نظر گرفتن شرایط الاشمار و عدم ضرورت قلع، رای به اخذ جریمه ای که نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع اضافی ایجاد شده بیشتر باشد، می دهد.

 • حقوقی
 • کمسیون ماده 100
 • آپارتمان
 • ساخت و ساز
 • پایان کار
 • نوسازی
 • شهرداری
 • تراکم