آنچه باید در خصوص ظهر نویسی چک بدانید

نیلوفر کشاورز محمدیان | ۰۱ شهریور ۱۴۰۰
آنچه باید در خصوص  ظهر نویسی چک بدانید

در خصوص دعوی دارنده چک علیه ظهر نویس نیازی به ارسال اظهار نامه رسمی ظرف 10 روز به طرفیت ظهر نویس نیست و این موضوع که در قانون تجارت مطرح گردیده است ضمانت اجرای تجاری نداشته و مرجع رسیدگی مکلف به رسیدگی است. ولی در باید توجه داشت چنانچه دارنده ظرف 15 روز از تاریخ صدور چک به بانک مراجعه نکند و گواهی عدم پرداخت را از بانک محال علیه دریافت نکند اساسا دعوی دارنده علیه ظهر نویس مسموع نخواهد بود. لازم به ذکر است مهلت طرح دعوی علیه ظهر نویس یک سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است. مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری تضامنی بوده و این مسئولیت شامل خسارت تاخیر تادیه نیز می گردد بنابر این ظهر نویس در خصوص خسارت تاخیر تادیه مسئول بوده و موظف به پرداخت است. در نتیجه آنچه اهمیت دارد مراجعه به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت ظرف مهلت 15 روز از تاریخ سررسید چک و طرح دعوی ظرف مهلت مقرر بوده که در این صورت بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی دارنده چک که ظرف مهلت مقرر اقدام به دریافت گواهی عدم پرداخت نماید جهت تامین خواسته موظف به پرداخت خسارت احتمالی نخواهند بود.

  • چک
  • ظهر نویسی
  • اسناد تجاری
  • سفته
  • حقوقی