تبعات انجام جرم با ماشین قرضی

نیلوفر کشاورز محمدیان | ۰۲ مهر ۱۳۹۹
تبعات انجام جرم با ماشین قرضی

تبعات انجام جرم با ماشین قرضی

در خصوص این موضوع باید به این سوال پاسخ داد که اگر كسی ماشين خود را به فردی بسپارد و توسط آن فرد با ماشین قرض گرفته شده اعمال نامشروع صورت گرفته باشد؛ آیا صاحب ماشین هم مجازات می‌شود؟

در پاسخ باید گفت که در صورتی که آن اعمال جرم باشد و صاحب ماشین با فرد مباشر (کسی که عمل مجرمانه را انجام داده) وحدت قصد داشته باشد و تقارن زمانی هم وجود داشته باشد، می‌تواند به عنوان معاون جرم مجازات شود.

در حقیقت زمانی که شرایط معاونت در جرم بر اساس قانون مجازات برقرار باشد تبعات جرم انجام گرفته دامنگیر صاحب ماشین نیز می شود، گویی با علم و اطلاع ماشین را در اختیار فرد قرار داده تا با آن مرتکب جرم و عمل خلاف شود.

به عبارت ساده تر صاحب ماشین باید با علم و اطلاع از اینکه آن فرد با ماشین وی می‌خواهد عمل مجرمانه انجام دهد، ماشین را در اختیار وی گذاشته باشد تا قابل مجازات به عنوان معاون جرم باشد.

  • کیفری
  • تبعات انجام جرم با ماشین قرضی
  • ماشین قرضی
  • معاونت در جرم
  • وحدت قصد
  • تقارن زمانی