عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادر چه آثاری در پی دارد؟

نیلوفر کشاورز محمدیان | ۲۵ تیر ۱۴۰۰
عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادر چه آثاری در پی دارد؟

عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادر چه آثاری در پی دارد؟

.

مطابق قانون مدنی، هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای ریس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.

موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

۱- اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار

۲- اشتهار به فساد اخلاق و فحشا

۳- ابتلا به بیماری ‌های روانی و با تشخیص پزشکی قانونی

۴- سواستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق

۵- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

  • حضانت
  • انحطاط اخلاقی
  • سو رفتار والدین
  • قیم
  • تربیت اخلاقی طفل
  • عدم مواظب از طفل