حجر زوج

ساناز کشوردوست | ۰۶ شهریور ۱۴۰۰
حجر زوج

چنانچه دادگاه در حین رسیدگی به دعوی فسخ نکاح در مورد ادعای زوجه نسبت به جنون زوج تحقیقات لازم را از قبیل تحقیق از گواه و معرفی به پزشکی قانونی به عمل آورد و شواهد قراین مثبت جنون زوج باشد دادگاه وفق قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می نماید و زوجه باید موضوع را به دادستان جهت نصب قیم اعلام نماید و پس از نصب قیم دعوی را به طرفیت قیم اقامه کند.چنانچه پس از تحقیقات در جریان رسیدگی عدم جنون زوج برای دادگاه ثابت شد دعوای زوجه ماهیتاً مردود اعلام می شود. در این صورت اگر زوجه با طرح دعوی اثبات جنون موفق به اخذ صدور حکم حجر شد مجدداً می تواند اقامه دعوا به طرفیت قیم همسرش نماید.بنابراین پیشنهاد می شود ابتدا جهت اثبات جنون زوج موضوع را به دادستان جهت صدور حکم حجر اعلام و سپس اقدام به طرح دعوی فسخ نکاح نماید.

  • خانواده
  • حجر
  • دعاوی خانوادگی
  • فسخ نکاح