در چه مواردی مردان می‌توانند از پرداخت نفقه خودداری کنند؟

ساناز کشوردوست | ۰۷ تیر ۱۴۰۰
در چه مواردی مردان می‌توانند از پرداخت نفقه خودداری کنند؟

در چه مواردی مردان می‌توانند از پرداخت نفقه خودداری کنند؟

در قوانین مدنی و كيفری ايران نسبت به پرداخت نفقه تاكيد بسياری شده است تا از طریق آن، مردان ملزم به پرداخت حق و حقوق شرعی و قانونی همسر خود باشند اما در مواردی نيز به آنان اجازه داده شده است كه از پرداخت آن خودداری كنند.

طبق قانون مدنی، نفقه عبارت است از نيازهای متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه‌های درمانی و بهداشتی و هر آنچه به صورت عادت يا احتياج لازمه‌ زندگی وی باشد البته قانون ميزان دقيقی برای نفقه مشخص نكرده بلكه نفقه را بر مبنای نياز‌های متعارف و متناسب با وضعيت زن و منطبق با عرف زمان و مكان زندگی زوجين دانسته است.

 مواردی که مردان می‌توانند از پرداخت نفقه خودداری کنند، کدام است؟

مهمترين مورد برای ندادن نفقه به زن که در قانون مدنی آمده است، مربوط به زمانی است که زن بدون مانع مشروع از ادای وظايف زوجيت امتناع كند، که در این صورت مستحق نفقه نخواهد بود.

از جمله موارد تمكين، اقامت در اقامتگاه دائمی شوهر است يعنی زن برای دريافت نفقه بايد در خانه شوهر زندگی كند؛ مگر در يك مورد استثنا و آن اينكه در عقد ازدواج شرطی غير از آن شده باشد كه زن در منزل ديگری يا خانه ديگری زندگی كند. اگر زن بدون دليل موجه و بدون موافقت شوهر خانه را ترک كند و حتي در خانه پدر يا مادر خويش اقامت كند، مرد می‌تواند نفقه پرداخت نکند.

مورد ديگر، الزام زن به حسن معاشرت با شوهر خويش است. زنی كه بدون دليل موجه از تمكين خودداری کند، ناشزه يعنی نافرمان و خاطی ناميده می‌شود و در اين صورت علاوه بر اينكه مرد از دادن نفقه معاف خواهد بود، می‌تواند طلاق وی را نيز از دادگاه تقاضا کند. سوءرفتار زن يا انتخاب شغلی مغاير با شئون اخلاقی و وظايف زناشویی و داشتن معاشران فاقد صلاحيت اخلاقی از ديگر موارد نشوز محسوب خواهد شد.

مطابق قانون مدنی، در عقد منقطع، زن حق نفقه ندارد مگر اينكه شرط شده يا اينكه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد. نفقه تنها منحصر به زنی است كه به عقد دائم درآمده است و در عقد يا ازدواج موقت زن مستحق نفقه نخواهد بود مگر اينكه در موقع عقد شرط شده باشد يا اينكه طرفين ابتدا با هم توافق كرده باشند.

  • نفقه
  • زوجه
  • قانون حمایت خانواده
  • حق قانونی همسر
  • خرجی
  • حق شرعی
  • قوانین مدنی