زن در چه مواقعی می‌تواندجدا از شوهر خود زندگی کند؟

نیلوفر کشاورز محمدیان | ۲۱ آبان ۱۳۹۹
زن در چه مواقعی می‌تواندجدا از شوهر خود زندگی کند؟

طبق قانون مدنی زن نمی‌تواند مسکن مستقلی برای زندگی جدا از شوهرش اختیار کند، مگر اینکه در یک منزل برای وی خطر جانی، مالی و یا شرافتی وجود داشته باشد که در این صورت می‌تواند مسکن جداگانه‌ای برای خودش انتخاب کند و اگر به این علت زن مسکن جداگانه‌ای اختیار کرده باشد باز هم نفقه او بر عهده شوهر است.

طبق قانون مدنی در جایی که در خصوص نفقه صحبت می‌کند؛ مسکن جزئی از حق نفقه زوجه می باشد و زوج مکلف است که مسکن مناسبی برای خانواده خود تهیه کند.

نکته دیگر این ماده این است که مسکن تهیه شده باید متناسب با شان و مرتبه اجتماعی زن باشد و در غیر اینصورت وی می تواند از سکونت در آن خانه ممانعت کند.

بر اساس قانون مدنی زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

همچنین اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است.

البته اگر در زمان عقد شرط انتخاب محل سکونت را به زن داده باشند دیگر اختیار انتخاب مسکن بر عهده او خواهد بود و اگر زوجه بخواهد در خانه‌ای زندگی نکند قانون هم به استناد شرط ضمن عقد حق را به او می‌دهد.

  • زوجه
  • قانون مدنی
  • خطر جانی
  • مسکن جداگانه
  • خطر جانی ومالی
  • منزل مشترک