انصراف شوهر از اجرای گواهی عدم امکان سازش

ساناز کشوردوست | ۰۲ شهریور ۱۴۰۰
انصراف شوهر از اجرای گواهی عدم امکان سازش

در صورت انصراف شوهر از گواهی عدم امکان سازش تکلیف چیست؟

در صورتی که شوهر بعد از دریافت گواهی عدم امکان سازش از اجرای مفاد آن انصراف دهد و برای اجرای طلاق در دفتر خانه حاضر نشود و زن نیز وکالت در طلاق نداشته باشد، دادگاه نمی تواند شوهر را مجبور به انجام مفاد گواهی عدم امکان سازش و طلاق نماید.

بهترین عمل قانونی برای جلوگیری از چنین پیشامدی این است که اگر زن وکالت در طلاق ندارد، در هنگام ارجاع دادگاه به داوری، درج مفاد التزام به گواهی عدم امکان سازش را در حکم دادگاه در خواست کند و شوهر نیز موافقت خود را اعلام دارد (سازش در دادگاه).

در اینصورت زن می تواند با استناد به گواهی سازش در دادگاه مفاد گواهی عدم امکان سازش را رأساً و بدون حضور شوهر در دفترخانه طلاق، اجرا کند. این نکته مهمی است که اختیار زن را در درخواست طلاق افزایش می‌دهد.

  • طلاق
  • زوج
  • زوجه
  • گواهی عدم امکان سازش
  • اجرای طلاق
  • دفتر طلاق
  • الزام شوهر به طلاق