ازدواج دختر باکره در صورت عدم اذن پدر یا مفقودالاثر بودن وی

نیلوفر کشاورز محمدیان | ۲۲ دی ۱۳۹۹
ازدواج دختر باکره در صورت عدم اذن پدر یا مفقودالاثر بودن وی

ازدواج دختر باکره در صورت عدم اذن پدر یا مفقودالاثر بودن وی

در شرایط خاصی در قانون پیش‌بینی شده است که دختر بتواند بدون اجازه پدر ولی با حکم دادگاه در این خصوص ازدواج نماید. به طور مثال چنانچه پدر مدتی مفقود باشد و یا حتی چنانچه شرایط مفقود‌الاثر بودن را نیز نداشته باشد اما مخالف ازدواج دختر خود باشد و برای این مخالفت دلیل منطقی نیز نداشته باشد.

در این شرایط چنانچه دختر نیاز به ازدواج داشته و تاخیر در آن به مصلحت نباشد و زوج را نیز هم کفوِ خود انتخاب کرده باشد، به نظر می‌رسد دختر می تواند اذن ازدواج را از دادگاه تحصیل نماید.

دعوای مطرح شده در هر موضوع شرایط و دلایل خاص خود را دارد که جهت اختصار تنها دو حالت گفته شده را بررسی می‌کنیم:

• در شرایط مفقود الاثر بودن پدر، خواهان (دختر) با ارائه استشهادیه و سایر دلایل می‌تواند عدم دسترسی به پدر را اثبات و دادگاه نیز با قرار تحقیق محلی می‌تواند در این خصوص کشف حقیقت نماید و اذن ازدواج صادر کند.

• در صورت عدم رضایت بی‌دلیل پدر نیز خواهان (دختر) با معرفی زوج به دادگاه و بررسی شرایط زوج از سوی دادگاه؛ چنانچه هم کفو و مناسب بودن زوج اثبات گردد،  دادگاه با صدور حکم مقتضی اذن ازدواج را خواهد داد.

  • ازدواج دختر باکره
  • عدم اذن پدر
  • مفقودالاثر بودن