منظورازمهریه عندالمطالبه وعندالاستطاعه چیست؟

نیلوفر کشاورز محمدیان | ۰۴ بهمن ۱۳۹۹
منظورازمهریه عندالمطالبه وعندالاستطاعه چیست؟

منظورازمهریه عندالمطالبه وعندالاستطاعه چیست؟

البته تبیین وتفهیم ودر نهایت تفکیک دوموردفوق درهنگام ازدواج بعهده عاقدمحترم است که هرچندهرازگاهی بدلیل عدم سئوال طرفین وعدم توجه عاقدمحترم مغفول می ماند.

بهتراست بدانید مطابق قانون مدنی بمجردعقدنکاح، زن مالک مهر می شود وطبق قاعده تسلیط(الناس مسلطون علی اموالهم: مردم براموالشان مسلطند ومی توانندهرنوع دخل وتصرف مجازروانجام دهند.)زن می تواندمهرخودرامطالبه وهرنوع تصرف درمال خود بنماید.....

از نام عندالمطالبه معلوم است هروقت زن ،مهرخودرامطالبه کندمردبایدبه اوبپردازد ...

منظورازعندالاستطاعه

همانطورکه ازنام آن پیداست ،یعنی هرموقع مرداستطاعت داشت می توان مهر ازاومطالبه کرد.

طبیعی است مطابق قاعده البینه علی المدعی زوجه باید توانایی وتمکن مالی زوج راثابت ، تابتواندمهرخودرابگیرد ضمنا اگرمهر،عندالاستطاعه باشد دیگرزوجه حق حبسِ مندرج درماده ۱۰۸۵ قانون مدنی رانداردزیراشرط داراشدن حق حبس ، عندالمطالبه وحال بودن مهرمی باشد....درخصوص استطاعت ، سئوالاتی مطرح است ازجمله اینکه اگرشخص ۱۰۰سکه مهرزوجه نموده ملاک استطاعت وتوانایی کل ۱۰۰سکه است یابه هرمیزان تمکن داشت می توان علیه اواقدام نمود؟

بنظربه هرمقدارمستطیع وقادرباشد کفایت می کند لازم نیست حتماتوانایی پرداخت کل راداشته باشد.

  • زوج
  • زوجه
  • مهریه
  • عندالمطالبه
  • عندالاستطاعه
  • تمکن مالی