وضعیت محرمیت دخترِ زن از ازدواج سابق با همسر فعلی

نیلوفر کشاورز محمدیان | ۲۳ اسفند ۱۳۹۹
وضعیت محرمیت دخترِ زن از ازدواج سابق با همسر فعلی

آیا دختر یک زن از ازواج قبلی،

بر شوهر دوم زن محرم است؟

اگر مردی با زنی ازدواج کند و آن زن، دختر یا دخترانی از شوهر قبلی اش داشته باشد، تا زمانی که این زن در عقد مرد است این دختران نیز با پدر خوانده شان محرم هستند و اگر بین زن و شوهر مزبور؛ رابطه زناشویی واقع نشده باشد پس از جدا شدن مجدداً این دختر بر پدر خوانده سابقش نامحرم خواهد بود و می تواند با وی ازدواج کند.انما اگر بین زن و شوهرم مزبور رابطه زناشویی رخ داده باشد دخترِ زن به پدر خوانده یا همان شوهر مادرش برای همیشه محرم است و جدایی مادر نیز نقشی دراین میان نخواهد داشت.