⁠⁣دانستنی های معامله

نیلوفر کشاورز محمدیان | ۰۱ شهریور ۱۴۰۰
⁠⁣دانستنی های معامله

⁠⁣دانستنی های معامله:

در صورت نپرداختن پول توسط خریدار در تاریخ قرارداد، فروشنده می تواند با مراجعه به دادگاه دادخواست مطالبه ثمن قرارداد را بدهد که می تواند علاوه بر اصل پول، خسارت تاخیر به نرخ شاخص بانک مرکزی را از زمان مطالبه تا زمان پرداخت نیز علاوه بر خسارت دادرسی (هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل) مطالبه کند.

فروشنده می تواند تا پرداخت نشدن ثمن معامله با توجه به شرایط قرارداد، از تحویل مال فروخته شده خودداری کند.

اگر خریدار هیچ مبلغی نپرداخته باشد و قرار بر پرداخت یک جای قیمت معامله باشد و مال نیز تحویل خریدار نشده باشد فروشنده می تواند پس از 3 روز از زمان انعقاد قرارداد - به استناد خیار تاخیر ثمن، فسخ کند.

فروشنده میتواند در قرارداد شرط کند که تاخیر در پرداخت و یا وصول نشدن هر کدام از چک های قرارداد، معامله فسخ می شود.

 اگر در قرارداد خسارت برای تاخیر توافق شده باشد که به آن وجه التزام می گویند در صورت تاخیر در پرداخت ، فروشنده می تواند علاوه بر پول معامله دادخواست مطالبه خسارت قراردادی را نیز تقدیم دادگاه کند.

اگر خریدار تاجر باشد و بعد از قرارداد ورشکسته شود و نتواند پول معامله را پرداخت کند فروشنده می تواند با استفاده از خیار تفلیس قرارداد را فسخ و در صورتی که خریدار ملک را نفروخته باشد آن را پس بگیرد و اگر هم تحویل نداده باشد با فسخ قرارداد از تعهد تحویل و انتقال مالکیت رهایی یابد.

  • فسخ
  • معامله
  • قرارداد
  • خسارت تاخیر
  • شاخص بانک مرکزی
  • خیار
  • تاجر