نحوه رسیدگی به اختلافات گارگر و کارفرما

نیلوفر کشاورز محمدیان | ۱۷ دی ۱۳۹۹
نحوه رسیدگی به اختلافات گارگر و کارفرما

مراجع صالح رسیدگی کننده به اختلافات کارگر و کارفرما، ادارات کار وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی محل اداره و یا شرکتی که کارگر در آن جا مشغول به کار بوده یا می باشد، است. رسیدگی در این خصوص برعهده هیات های تشخیص و حل اختلاف مستقر در اداره کار بوده که در صورت بروز اختلاف در روابط کارگر و کارفرما اعم از اخراج بدون دلیل موجه، عدم پرداخت حقوق و مزایا و مسائلی از این قبیل، کارگر می تواند به اداره کار مربوطه برای طرح دعوا مراجعه کند.پس از تقدیم دادخواست، پرونده در هیئت تشخیص بررسی می شود. هیات تشخیص اداره کار متشکل از سه عضو از جمله یک نفر نماینده وزارت کار و اجتماعی؛ یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان و یک نــفــر نـمـایـنـده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان می باشد. پس از ارجاع پرونده وقت رسیدگی مشخص می شود و به کارگر و کارفرما ابلاغ می گردد. طرفین دعوا باید در تاریخ مقرر در محل حاضر شده و دفاعیات خود را به همراه مدارک معتبر ارائه کنند که دعوت از طرفین برای حضور درجلسه رسیدگی، برای یک نوبت الزامی است. عدم حضور خواهان، خوانده یا نمایندگان آنها در هریک از جلسات مانع رسیدگی و صدور رای نخواهد بود. باید توجه داشت که ارائه دلا‌یل و مدارک، دال بر وجود رابطه کار فی‌مابین طرفین ، میزان مزد و مزایای بالا‌تر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار درکارگاه‌ برعهده کارگر و ارائه دلا‌یل و مدارک دال بر تادیه حقوق مذکور، عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین ‌به عهده کارفرماست.پـس از خـاتـمه رسیدگی، هیات تشخیص فی المجلس به اتفاق یا اکثریت مبادرت به صدور رای خواهد کرد. رای هیئت های تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا می گردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رای مذبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را به صورت کتبی به هئیت حل اختلاف تقدیم می نمایند. هیئت حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمن های صنفی کارگران و یا مجموع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت، مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آن ها تشکیل می گردد. پس از تحقق و استماع اظهارات طرفین دعوا و احراز حقیقت حل اختلاف در صورتی که رای هیئت تشخیص را قانونی و مطابق قانون اعلام نماید آن رای را تایید و ابرام نموده و در صورتی که خلاف مقررات می باشد می توانند رای مذکور را نقض و رای مناسب صادر کنند رای حل اختلاف پس از صدور رای، قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

  • حقوق کار
  • کارگر
  • کارفرما
  • اداره کار
  • هیات تشخیص
  • هیات حل اختلاف
  • عمومی