نکاتی در خصوص در خواست تخلیه مورد اجاره توسط یکی از ورثه

نیلوفر کشاورز محمدیان | ۰۴ شهریور ۱۴۰۰
نکاتی در خصوص در خواست تخلیه مورد اجاره توسط  یکی از ورثه

هرگاه موجر مبلغی به عنوان ودیعه ملک مورد اجاره (قرض الحسنه) یا مشابه آن از مستاجر دریافت کرده باشد طبق عرف و رویه قضایی تخلیه و تحویل مورد اجاره موکول به استرداد وجه مذکور می باشد.در چنین حالتی چنانچه موجر پس از انعقاد قرارداد اجاره فوت نماید و مدت اجاره نیز منقضی شود با توجه به عمومات قانونی در باب ارث و مندرجات آن وراث موجر، قائم مقام قانونی او هستند و می توانند پس از انقضای مدت اجاره تقاضای تخلیه ملک مورد اجاره را نماید. حتی اگر صرفاً یک نفر از وراث تخلیه مورد اجاره را تقاضا نماید باید تمامی مبلغ را که مورث او (متوفی) از مستاجر به عنوان قرض الحسنه دریافت کرده بوده به مستاجر بپردازد و یا در صورت رسمی بودن سند اجاره به دایره اجرای ثبت تودیع نماید چرا که مطابق قانون، تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر یا قائم مقام او موکول به استرداد تمامی وجه مورد نظر است.همچنین باید اضافه کرد در صورتی که یکی از وراث وجه ودیعه را تادیه کند در صورتی که این پرداخت همراه با اذن سایر وراث باشد و به اصطلاح حقوقی پرداخت ماذون باشد، به میزان سهم هر یک از وراث دیگر حق رجوع به آنان را دارد والا مطابق قانون مدنی حق رجوع نخواهد داشت.نکته آخر این که چنانچه در حالت فوق متوفی مستاجر باشد نه موجر مبلغ ودیعه باید از سوی موجر به وراث قانونی مستاجر پرداخت گردد که این مبلغ جزو ماترک متوفی محسوب و به نسبت سهم ارث وراث بین وراث تقسیم می شود.

  • حقوقی
  • موجر و مستاجر
  • ودیعه
  • ملک استیجاری
  • فوت موجر
  • فوت مستاجر