خرید ملک به وکالت از همسر

ساناز کشوردوست | ۰۲ آبان ۱۳۹۹
خرید ملک به وکالت از همسر

چنانچه شوهری با وکالت از همسر خویش ملکی را به نام همسر خود خریداری نماید و ملک نیز طی سند قطعی غیر منقول در دفترخانه به نام همسر منتقل شود، وفق قانون ثبت اسناد، زوجه (همسر) مالک قانونی ملک می باشد.در این حالت اگر که زوج مدعی پرداخت ثمن از سوی خود باشد و دادخواستی مبنی بر ابطال سند رسمی طرح نماید به جهت اینکه تمام ثمن معامله را شخصاً پرداخت نموده و قصد تبرع (رایگان بودن در پرداخت از ناحیه خویش) نیز نداشته، چنین دعوایی محکوم به رد است. چرا که طبق قانون ثبت به محض این که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی که ملک به نام او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده را مالک خواهد شناخت.بنابراین طرح دعوی ابطال سند از سوی شوهر به طرفیت همسر نمی تواند دعوای صحیحی باشد و حتی بر فرض پرداخت ثمن ملک از سوی شوهر، وی می بایست با ارائه دلایل و مدارک دال بر پرداخت ثمن و نیز وکالتنامه اعطایی اقدام به طرح دعوی مطالبه وجه از همسر خود بنماید.لازم به ذکر است در غالب موارد وکیل از ناحیه خویش وجهی را پرداخت نمی نماید، حال اگر شوهر ثمن معامله را شخصاً پرداخت نموده باشد طبق قوانین اصل بر رایگان نبودن این پرداخت است؛ به عبارت دیگر حمل قانونگذار بر این است که شوهر به دلیل بدهی و دینی که داشته مبلغ را از باب تسویه دین پرداخت نموده است. در این حالت بار اثبات رایگان بودن پرداخت (تبرع) بر عهده شوهر می باشد تا از آن طریق اثبات نماید پرداخت ثمن به جهت ادای دین نبوده تا بتواند همان طور که فوقاً ذکر شد وجه را مطالبه نماید.

  • حقوقی
  • خانواده
  • ثبتی
  • قانون ثبت
  • ابطال سند
  • مطالبه وجه ثمن
  • پرداخت وجه ثمن از جانب ثالث