فروش مال مشاع

ساناز کشوردوست | ۲۱ مرداد ۱۴۰۰
فروش مال مشاع

درخصوص فروش مال مشاع باید گفت در املاک مشاعی اعم از این که مسکونی، تجاری یا اداری باشد، هر يك از مالكين مشاعی می تواند از دادگاه تقاضای فروش كل ملك مشاعی را بنمايد مشروط بر اين كه ملك مشاعی قابل تقسيم به نسبت سهم هر يك از شركاء نباشد و يا در صورت تقسيم ضرر يا نقصان فاحش قيمت به مقداری كه عادتا قابل مسامحه نباشد، وجود داشته باشد. در غير اين صورت (یعنی در صورت قابل تقسیم بودن ملک مشاعی نسبت به سهم هر مالک) هريك از شركاء می توانند بدون رضايت شركای ديگر سهم خود را به صورت كلی يا جزئی به اشخاص ثالث منتقل نمايد. به طور کلی برای املاک مشاعی دو حالت متصور است. این املاک یا در اداره ثبت به ثبت رسیده اند یا کلا به ثبت نرسیده اند و یا عملیات ثبتی آن ها در اداره ثبت خاتمه نیافته است.1-  در خصوص املاکی که در اداره ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسیده اند و در واقع جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته است، مالك مشاعی بايد قبل از تقاضای فروش از دادگاه های حقوقی تقاضای افراز ملك از اداره ثبت احوال محل ملک را بنمايد. در صورت صدور تصميم قطعی مبنی بر غيرقابل افراز بودن ملك از سوی اداره ثبت، مالک مشاعی می تواند با مراجعه به دادگاه دادخواست فروش ملک مشاعی را تقدیم دادگاه نماید. در نهایت پس از ثبت دادخواست، دادگاه با استعلام وضعيت ثبتی از اداره ثبت (در املاك دارای سابقه ثبتی) مالکیت مشاعی مالکین را احراز می نماید. در نتیجه حكم به فروش مال مشاعی از سوی دادگاه صادر و تشريفات مزايده با رعايت مقررات قانون اجرای احكام مدنی اجرا خواهد شد. اين دستور قطعی و لازم الاجرا است. 2-  در خصوص اموال مشترك مشاعی كه اصلا به ثبت نرسيده يا عمليات ثبتی در مورد آن خاتمه نيافته، دادگاه های حقوقی بدوا صالح به رسیدگی بدون مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک محل ملک می باشند که در این حالت دادگاه پس از بررسی و استعلامات لازمه از اداره ثبت اسناد و املاک و احراز مالکیت مشاعی مالکین، حسب شرایط مالکین و ملک مشاعی حکم به یکی از حالات اعم از افراز یا تعدیل یا رد یا فروش ملک صادر می نماید.چنانچه عمليات ثبتی ملک به پايان رسيده ولی در ميان شركاء صغير، غايب يا محجور وجود داشته باشد در این حالت نیز مانند فوق بدوا مرجع صالح جهت رسیدگی دادگاه محل وقوع ملک خواهد بود و مالکین باید بدون مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک، جهت تعیین تکلیف ملک مشاعی خود و فروش آن مستقیما به دادگاه حقوقی محل وقوع ملک مراجعه نمایند. در آخر باید گفت لازمه طرح و اقامه دعوی ملك مشاعی، اقامه دعوی به طرفيت كليه مالكين مشاعی موضوع ادعا می باشد.

  • حقوقی
  • ثبتی
  • مال مشاع
  • املاك
  • اداره ثبت اسناد و املاك
  • افراز