روش های مطالبه مهریه

نیلوفر کشاورز محمدیان | ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
روش های مطالبه مهریه

مهریه هم در نکاح دایم و هم در نکاح موقت تعیین می گردد با این تفاوت که در نکاح موقت تعیین مهریه الزامی بوده و در واقع پایه و اساس نکاح موقت است. زوجه به محض وقوع عقد ازدواج و ثبت آن مالک مهریه می‌شود . باید اضافه کرد نیمی از مهریه در‌‌ هنگام عقد نکاح و نیم دیگر به هنگام شروع زندگی مشترک (رابطه زناشویی) در مالکیت زوجه استقرار می‌یابد.در خصوص نکاح دایم مهریه به دو طریق قابل مطالبه خواهد بود:راهکار اول: مراجعه به دادگاه خانواده محل اقامت زوجه یا زوج و تقدیم دادخواست مطالبه مهریه.در این حالت زوجه باید دادخواستی مبنی بر مطالبه مهریه به دادگاه خانواده تقدیم نماید که پس از تشکیل جلسه و صدور حکم و قطعیت آن باید مالی از شوهر (اعم از حساب های بانکی، مال منقول یا غیرمنقول) به دادگاه معرفی کند تا با توقیف و فروش آن، امکان دریافت مهریه زن وجود داشته باشد. زوجه در هنگام معرفی اموال زوج باید به این موضوع توجه داشته باشد که این مال نباید از مستثنیات دین باشد ( اموالی را که جزء ضروریات زندگی مدیون باشد قانونگذار از توقیف معاف دانسته و به عنوان مستثنیات دین شناخته و پذیرفته است). همچنین اگر هم شوهر فاقد مال اما کارمند دولت باشد، زوجه می‌تواند تقاضا کند که یک سوم حقوق مرد تا پرداخت تمام مهر توقیف و به او پرداخت شود.راهکار دوم: تقاضای صدور اجراییه از  طریق دفتر ازدواجی است که عقد نکاح در آن به ثبت رسیده است.اکثرا مردم این تصور را دارند که تنها راه برای دریافت مهریه‌شان مراجعه به دادگاه است اما باید افزود به دلیل اینکه سند ازدواج یک سند رسمی است، زوجه به سادگی و بدون مراجعه به دادگاه می‌توانند برای دریافت مهریه خود اقدام نماید و آن هم از طریق اجرای مفاد سند رسمی ازدواج است به شرط این که زوج اموالی جهت معرفی و توقیف داشته باشد و یا قصد خروج از کشور را داشته که با ممنوع الخروج کردن وی راه گرفتن مهریه هموار گردد.پس از درخواست صدور اجراییه از سوی زوجه و در صورت احراز شرایطی توسط سردفتر، امکان صدور اجراییه وجود دارد. در نهایت سردفتر باید اقدام به صدور اجراییه و ارسال آن به اداره ثبت نماید. پس از آن جهت مطلع کردن زوج یا ضامن از صدور اجراییه مراتب به آخرین نشانی زوج از طریق پست سفارشی اطلاع داده خواهد شد. از تاریخ ابلاغ اجراییه زوج یا ضامن باید ظرف ۱۰ روز دین را بپردازد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را مسیر کند. زوجه می‌تواند بلافاصله پس از ابلاغ اجراییه، تأمین طلب خود را از اموال زوج یا ضامن تقاضا کند. در این صورت اجرای احکام معادل طلب زوجه را از اموال نامبردگان بازداشت می‌نماید. در صورتی که زوج مهریه را پرداخت نکند، اموال بازداشتی از طریق مزایده به فروش رسیده و مطالبات زوجه پرداخت می‌گردد.در خصوص نکاح موقت باید قایل به تفکیک شد چنانچه نکاح موقت به ثبت رسیده باشد زوجه جهت مطالبه مهریه می تواند طرق قید شده در خصوص نکاه دایم را اعمال نماید لیکن اگر نکاح موقت به ثبت نرسیده باشد صرفا از طریق راهکار اول یعنی مراجعه به دادگاه خانواده و دادخواست مطالبه مهریه میتواند مهریه خود را مطالبه نماید.

  • خانواده
  • مهریه
  • دادگاه خانواده
  • اجرای مفاد اسناد رسمی
  • نکاح دایم
  • نکاح موقت