اقدامات لازم در خصوص تصادفات رانندگی

نیلوفر کشاورز محمدیان | ۰۱ شهریور ۱۴۰۰
اقدامات لازم در خصوص تصادفات رانندگی

در صورت وقوع تصادف وسایل نقلیه 2 حالت متصور خواهد بود:طرفین بر سر این که چه کسی مقصر است اتفاق نظر دارند:در این حالت طرفین پس از تبادل مدارک به شرکت بیمه فرد مقصر، مراجعه می نمایند. غالبا کارشناس بیمه اقدام به بررسی خودرو زیان دیده می نماید و  میزان خسارت را تعیین و در نهایت کوپن بیمه مقصر حادثه جدا می شود و شرکت بیمه اقدام به پرداخت خسارت  فرد زیان دیده می نماید.طرفین بر سر این که چه کسی مقصر حادثه است اتفاق نظر ندارند:در این حالت اولین اقدام تماس با مامورین راهنمایی رانندگی می باشد و هنگامی که مامور بر سر صحنه تصادف حاضر شد مقصر حادثه را مشخص می نماید. این نکته را باید افزود که در تصادف هایی که وفق نظر مامورین راهنمایی رانندگی میزان خسارت وارده کمتر از مبلغ سه میلیون تومان  باشد، مامور کروکی محل تصادف را نمی کشد. در صورتی که میزان خسارت مازاد مبلغ فوق بوده و مامور اقدام به تهیه گزارش (کروکی محل ) می نماید سپس طرفین مدارک خود را تبادل و در نهایت مانند توضیحات قسمت اول به شرکت بیمه مراجعه می نمایند لیکن اگرخسارت وارده کمتر از 3 میلیون تومان باشد مامور راهنمایی رانندگی تنها به شناسایی فرد مقصر اکتفا می نماید که در صورت عدم توافق طرفین با یکدیگر برای تبادل مدارک و مراجعه به شرکت بیمه راهی جز مراجعه به شورای حل اختلاف و دریافت خسارت باقی نخواهند ماند.فرد زیان داده در این حالت به شورای حل اختلاف مراجعه می نماید که در ابتدا تامین دلیل وسپس تعیین کارشناس و پس از آن، میزان خسارت وارده مشخص شده و در نهایت شورا اقدام به صدور رای می نماید. اگر راننده مقصر حاضر به پرداخت میزان خسارت نگردید از اموال وی در صورت معرفی قابل مطالبه و در نهایت توقیف و مزایده خواهد بود.

  • تصادفات رانندگی
  • راهنمایی رانندگی
  • شورای حل اختلاف
  • کروکی خودرو