تجدید فراش بدون اجازه زوجه

نیلوفر کشاورز محمدیان | ۰۴ شهریور ۱۴۰۰
تجدید فراش بدون اجازه زوجه

ازدواج مجدد نیازمند اجازه همسر اول یا اذن دادگاه می باشد. از جمله شرایط این ازدواج عدم تمکین یا بیماری همسر اول است که در صورت احراز از سوی قاضی اذن ازدواج مجدد از سوی دادگاه صادر می گردد. لازم به ذکر است طرح دعوی اجازه ازدواج مجدد باید به طرفیت زوجه انجام گیرد. باید توجه داشت که در این صورت این امکان برای همسر اول ایجاد می گردد تا با اثبات ازدواج مجدد همسر خویش و با دریافت کلیه حق و حقوق مالی تقاضای طلاق نماید و در این شرایط راه طلاق برای زوجه بسیار هموار خواهد بود. و در نهایت باید افزود که در شرایط حاضر ازدواج مجدد بدون رضایت زوجه جرم نیست و فقط عدم ثبت آن جرم است اما همانطور که گفته شد امکان طلاق را برای همسر اول فراهم می نماید.

  • طلاق
  • زوج
  • زوجه
  • خانواده
  • ازدواج مجدد