نکاتی در خصوص نقل و انتقال خودرو

ساناز کشوردوست | ۰۲ شهریور ۱۴۰۰
نکاتی در خصوص نقل و انتقال خودرو

جهت انتقال خودرو پس از انعقاد قرارداد میان طرفین گام بعدی آن است که طرفین جهت رسمی کردن معامله انجام شده، پیش از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی به مراکز تعویض پلاک مراجعه کند و نسبت به فک پلاک قبلی خودرو اقدام و با دریافت پلاک جدید برای خریدار آن را روی خودرو نصب کند. اگر یکی از دو طرف معامله به هر دلیلی نخواهد یا نتواند دیگری را جهت تعویض پلاک همراهی کند باید با حضور در دفاتر اسناد رسمی تقاضای تنظیم وکالتنامه جهت تعویض پلاک کند در این زمینه دو نوع وکالتنامه قابل تنظیم است که متناسب با نظر فروشند انتخاب می شود:وکالتنامه کاری در خصوص تعویض پلاکخریدار با در اختیار داشتن این وکالت نامه که فروشنده خودرو آن را امضا کرده است به مراکز تعویض پلاک مراجعه می کند و بدون نیاز به حضور وی تمامی مراحل فک و دریافت پلاک جدید را به تنهایی انجام می دهد، اما جهت نقل و انتقال نهایی خودرو در دفاتر اسناد رسمی فروشنده نیز باید حضور یابد و خریدار بدون حضور فروشنده به صرف داشتن این وکالت قادر به انتقال نهایی سند نخواهد بود تنطیم وکالت فروش خودرو در این شرایط خریدار به عنوان وکیل فروشنده تمامی مراحل نقل و انتقال از تعویض پلاک خودرو تا حضور در دفتر خانه و دریافت سند قطعی جدید را بدون نیاز به حضور فروشنده انجام می دهد.

  • حقوقی
  • ثبتی
  • انتقال خودرو
  • تعویض پلاک
  • فک پلاک
  • دفاتر اسناد رسمی