توقیف و فروش سرقفلی

نیلوفر کشاورز محمدیان | ۰۲ آبان ۱۳۹۹
توقیف و فروش سرقفلی

چنانچه از شخصی طلبکار بوده و علیه وی طرح دعوی نمودید و در دعوی فوق پیروز گشته و به موجب حکم دادگاه طرف مقابل محکوم به پرداخت مبلغ مورد نظر گردید و چنانچه تنها دارایی محکوم علیه سرقفلی مغازه بوده و یا این که در اموال وی که می بایست جهت توقیف معرفی نمایید سرقفلی متعلق به محکوم علیه نیز موجود باشد و بخواهید سرقفلی مذکور را توقیف نمایید این امکان وجود دارد.شما می توانید با معرفی سرقفلی متعلق به وی اقدام به توقیف آن بنمایید لیکن به موجب قانون نمی توانید اقدامی جهت فروش آن به عمل آورید.در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا آمده است :"بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی جایز است لیکن مزایده آن به لحاظ رعایت منافع اشخاص ثالث جایز نیست." در صورت بازداشت منافع یا سرقفلی مراتب به اداره ثبت محل جهت ثبت در دفتر بازداشتی و ابلاغ آن به دفاتر اسناد رسمی مربوطه اعلام می گردد. لازم به ذکر است در راستای عدم امکان فروش سرقفلی و جهت سهولت در وصول محکوم به در همین آیین نامه آمده است :"بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی و منافع مانع از این نیست که اگر مال دیگری از متعهد یافت شود به تقاضای ذینفع باز داشت گردد در این صورت هر گاه مال بازداشت شده معادل طلب بستانکار باشد از حقوق رفع بازداشت خواهد شد." بنابراین چنانچه اموال دیگری غیر از سرقفلی از محکوم علیه خود یافتید می توانید با معرفی مال مورد نظر نسبت به توقیف آن اقدام نمایید و توقیف سرقفلی مانع از معرفی و توقیف مال مورد نظر نخواهد بود.

  • حقوقی
  • توقیف
  • فروش
  • آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا
  • سرقفلی
  • طلبکار
  • بدهکار
  • ثبتی