فرزند خواندگی

ساناز کشوردوست | ۱۷ مرداد ۱۴۰۰
فرزند خواندگی

 متقاضیان مقیم در ایران می توانند سرپرستی طفلی صغیر را بر عهده بگیرند؛ منوط بر آن که منافع مادی و معنوی طفل را تامین نمایند به عبارت دیگر متقاضیان اعم از زوجین باید شرایطی را دارا باشند که ذیلا با آن اشاره خواهیم کرد و همچنین در فرزند خواندگی افرادی الویت خواهند داشت من جمله :
1-  در مرحله اول اولویت با زوجینی است که پنج سال از ازدواج آنها گذشته و فرزند نداشته و مدارکی مبنی بر بچه‌دار نشدن‌شان از سوی پزشک قانونی به سازمان بهزیستی ارائه کنند.2- در مرحله بعد اولویت با دختران و زنانی است که بیش از ۳۰سال سن دارند و هنوز مجرد هستند و همچنین زنانی که ازدواج کرده‌اند و در حال حاضر تنها زندگی کنند جزو اولویت‌های ما برای سپردن کودک محسوب می‌شوند.3- در مرحله سوم نیز اولویت با والدینی است که فرزند دارند اما متقاضی فرزندخواندگی دیگری هستند که البته در این میان اولویت با زوجینی است که بچه‌دار نمی‌شوند. از سوی دیگر، پدر و مادرهایی که سن‌شان کمتر از ۵۰سال است نسبت به مابقی افراد در اولویت هستند.فرزندانی که تحت فرزند خواندگی قرار می گیرند می بایست هیچ‌ یک از پدر، مادر و جد پدری آنها وجود نداشته باشد و یا پدر، مادر، جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی ‌قهری آنها در قید حیات نباشد. افرادی که سرپرستی آنها به موجب حکم مراجع صلاحیت‌دار به سازمان سپرده شده و تا زمان دو‌سال از تاریخ سپردن آنها به سازمان، پدر، مادر، جد پدری یا وصی منصوب از سوی ولی‌قهری برای سرپرستی آنها مراجعه نکرده باشند و یا هیچ‌ یک از پدر، مادر، جد پدری یا وصی منصوب از سوی ولی‌قهری صلاحیت سرپرستی را نداشته باشند و به تشخیص دادگاه صالح این امر حتی به ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود.در قسمت های بعدی که به بحث فرزندخواندگی بپردازیم در خصوص شرایط عمومی درخواست کنندگان سرپرستی خواهیم نوشت.

  • خانواده
  • ثبت احوال
  • فرزند خواندگی
  • زوجین
  • عدم بارداری
  • سازمان بهزیستی