ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ساناز کشوردوست | ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
ثبت شرکت با مسئولیت محدود

شرکت های با مسئولیت محدود از متداول ترین انواع شرکت های تجاری در ایران می باشند. شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا فقط تا میزان سرمایه ی خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت هستند بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد.
شرکت با مسئولیت محدود، مانند سایر شرکت های تجارتی دارای شخصیت حقوقی است و به عنوان یک شخص حقوقی می تواند دارای کلیه ی حقوق و تکالیفی شود که قانون برای این گونه افراد قایل است، مگر حقوق و تکالیفی که باالطبیعه، فقط انسان ممکن است دارای آن باشد.تصمیمات شرکت به وسیله مقاماتی اتخاذ می شود که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند. سرمایه شرکت می تواند به صورت نقدی و یا غیر نقدی باشد. لیکن موسسین این گونه شرکت ها موظفند که کل سرمایه ی نقدی را تادیه و کل سرمایه غیر نقدی را نیز تقویم و تسلیم کنند.
نظر به این که میزان سهم هر یک از شرکا در این گونه شرکت ها توسط برگ سهام مشخص نمی شود، لذا در شرکتنامه صراحتاً میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا اعم از نقدی و غیر نقدی قید می گردد.
به منظور جلوگیری از ارزش گذاری غیر واقعی اموال غیر نقدی شرکت، قانون تجارت شرکای شرکت با مسئولیت محدود را نسبت به ارزش اعلامی برای اموال غیر نقدی در شرکتنامه در مقابل اشخاص ثالث دارای مسئولیت تضامنی اعلام کرده است. در ادامه و در قسمت بعدی به بررسی شرکت نامه و اساسنامه خواهیم پرداخت.

  • حقوقی
  • قانون تجارت
  • تجاری
  • سهم الشرکه
  • سهام
  • شرکت
  • با مسئولیت محدود