ثبت شرکت با مسئولیت محدود(قسمت دوم)

ساناز کشوردوست | ۰۱ شهریور ۱۴۰۰
ثبت شرکت با مسئولیت محدود(قسمت دوم)

شرکت نامه و اساسنامه
تنظیم شرکت نامه بین شرکا الزامی است، علاوه بر آن شرکت با مسئولیت محدود، باید دارای اساسنامه باشد. قانون تجارت بیان صریحی در تنظیم شرکت نامه برای شرکت با مسئولیت محدود ندارد. در شرکت نامه باید صراحتاَ قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است و به طور کلی در مورد شرکت ها می بایست در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت، خلاصه شرکت نامه و منضمان آن طبق نظامنامه های وزارت عدلیه اعلان گردد.
شرکت با مسئولیت محدود علاوه بر شرکت نامه باید دارای اساسنامه نیز باشد. در مورد اساسنامه نیز مانند شرکت نامه، بیان صریحی در قانون تجارت مشاهده نمی شود. می توان در اساسنامه قید کرد که سرمایه اولیه شرکت به وسیله پرداخت مبالغی به اقسام بعدی از طرف شرکا با قبول شریک جدید افزایش یافته یا به واسطه برداشت از سرمایه تقلیل یابد. در این صورت لازم است که در اساسنامه حداقلی که تا آن میزان می توان سرمایه اولیه را تقلیل داد، صراحتاَ معین شود. کمتر از یک دهم سرمایه اولیه شرکت را حداقل قرار دادن ممنوع است.برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود داشتن شرایط زیر لازم می باشد:
این شرایط با حداقل دو نفر شریک دارای سن قانونی (۱۸ سال تمام) قابل ثبت می باشد.
هر دو عضو شرکت باید سهامدار باشند، حتی یک درصد

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود:
1. دو نسخه شرکتنامه ی تکمیل شده
2.  دو نسخه تقاضانامه ی تکمیل شده
3.  دو نسخه اساسنامه ی تکمیل شده
4.  تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی
5.  اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
6.  تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکا، مدیران و هیات نظار (در مواردی که تعداد شرکا بیش از ۱۲ نفر باشد)به انضمام:
ا. صل گواهی عدم سوءپیشینه جهت اعضای هیات مدیره و مدیر عامل
2. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسس
3. دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره


  • حقوقی
  • تجاری
  • اساسنامه
  • شرکت نامه
  • شرکت با مسئولیت محدود
  • ثبت شرکت