تنصیف دارایی

ساناز کشوردوست | ۰۲ شهریور ۱۴۰۰
تنصیف دارایی

یکی از شروط اختیاری ضمن عقد نکاح این است که زوج قبول می‌کند که اگر روزی خواست همسرش را طلاق دهد، تا نیمی از اموال به دست آمده در طول زندگی مشترک را به همسرش منتقل کند؛ البته پذیرش این شرط در هنگام وقوع اختیاری است و اگر زوج زیر بار پذیرش این شرط نرفته و این بند را در عقدنامه امضا نکند، کسی نمی‌تواند مدعی اموال وی شود.باید توجه داشت آنچه در ضمن عقد نکاح قید می‌شود، شرط تنصیف اموال زوج است و در خصوص تقسیم اموال زوجه در هنگام طلاق نه در قانون و نه در شروط چاپی ضمن عقد نکاح چیزی قید نشده است.بند الف از شروط دوازده گانه سند ازدواج مرتبط با تنصیف اموال است که در این بند آمده چنانچه شوهر درخواست طلاق کرده و دادگاه نیز تشخیص دهد که تقاضای طلاق به جهت تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده، بر اساس حکم دادگاه مرد موظف می گردد از یک تا ۵۰ درصد دارایی خود را که در ایام زندگی مشترک (زناشویی) به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، به صورت بلاعوض به زن منتقل کند.بر این اساس برای این انتقال اموال به زوجه شرایطی لازم است۱- وجود رابطۀ زوجیت دایمی۲- درخواست طلاق از سوی زوج۳- عدم وقوع طلاق به جهت تخلفات و سوء اخلاق و رفتار زن۴- وجود دارایی زوج در هنگام درخواست طلاقباید توجه داشت که تنصیف شامل اموالی که زوج قبل از ازدواج داشته و همچنین اموالی که از طریق ارث به زوج منتقل می‌شود هرچند در ایام زناشویی به ایشان به ارث رسیده باشد و همین‌طور هدایا و جوایزی که به زوج به اشکال مختلف تعلق می‌گیرد مانند جوایز بانکی و مواردی از این دست نمی‌شود.
 درخواست تنصیف دارایی همزمان با طلاقاجرای صیغه طلاق موکول به پرداخت همه حقوق مالی زوجه است، بر همین اساس، دادگاه زمانی که به موضوع درخواست طلاق از سوی زوج رسیدگی می‌کند، باید تکلیف شروط ضمن عقد و حقوق مالی زوجه از جمله در خواست شرط تنصیف را مشخص کند.در مورد شرط تنصیف نیز زوج در زمان قبول و امضای این شرط از این حق خود گذشته است، بنابراین حتی خودرو و مسکن نیز در صورتی که در زمان زندگی مشترک حاصل شده باشد مشمول شرط تنصیف است. لیکن این شرط بدون وقوع طلاق، قابل اجرا نیست و امکان الزام شوهر برای اجرای شرط قبل از درخواست طلاق وجود ندارد. نکته مهم این که موجود بودن اموال حین طلاق شرط لازم برای اجرای شرط تنصیف است. این شرط شامل اموال از بین رفته و شامل اموال تلف یا مفقود شده، نمی‌شود.

  • طلاق
  • زوج
  • زوجه
  • خانواده
  • تصنیف دارایی
  • شروط عقدنامه
  • نصف اموال