اموال معاف از پرداخت مالیات

ساناز کشوردوست | ۳۱ مرداد ۱۴۰۰
اموال معاف از پرداخت مالیات

اموال معاف از پرداخت مالیات

چند دسته از اموال هستند که از مالیات بر ارث معاف هستند

1- وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت.
2- مطالبات مربوط به خسارت اخراج
3- بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه گزار و یا  کارفرما از قبیل انواع بیمه های عمر و زندگی
4- خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یکجا یا به صورت مستمر به ورثه متوفی پرداخت می شود.
5- اموالی که برای سازمان ها، موسسات و نهادهای مذکور در ماده 2 قانون مالیات ها مورد وقف یا نذر یا حبس واقع شود البته مشروط بر تایید سازمان ها و نهادهای مذکور
6- اثاثیه منزل محل سکونت متوفی
7- اموالی که جز ماترک متوفی بوده و طبق قوانین یا احکام خاص مالکیت آنها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده 2 مالیات ها قرار گیرد با تایید اشخاص مزبور مشمول مالیات بر ارث نمی شود.

  • حقوقی
  • مالیات
  • معافیت
  • اموال منقول
  • غیر منقول
  • اداره مالیات
  • مالیات بر ارث
  • اموال معاف از مالیات