وقت نظارت

ساناز کشوردوست | ۰۶ شهریور ۱۴۰۰
وقت نظارت

وقت نظارت

بسیاری از مواقع شده است که شنیده ایم برای پرونده ای وقت نظارت قضایی تعیین شده است اما نمی دانیم این وقت چه تفاوتی با وقت رسیدگی می کند و آیا در آن جلسه رسیدگی تشکیل می شود یا نه و کلا این وقت نظارت به چه معناست؟

گاهی مواقع در روند رسیدگی پرونده چنین پیش می آید که لازم است قاضی دادگاه در زمان بیشتری به پرونده رسیدگی کند. اگر نیاز به دریافت جواب استعلام باشد منتظر پاسخ آن بماند یا بررسی مجدد پرونده نیاز باشد یا موارد دیگر دال بر تکمیل شدن پرونده که نیاز به زمان است و در چنین شرایطی قاضی رسیدگی کننده به پرونده با تعیین وقت نظارت امکان بررسی مجدد پرونده در شرایط گفته شده را خواهد داشت.

لازم به ذکر است وقت نظارت یا احتیاطی در قانون آیین دادرسی مدنی نیامده است اما تعیین آن در محاکم ضرورت پیدا می کند.

آیا در وقت نظارت جلسه رسیدگی تشکیل می شود؟

گاه وقت نظارت منوط به جلسه رسیدگی می باشد گاه بدون حضور طرفین است؛ اما در عمده موارد وقت نظارت هنگامی است که طرفین در وقت نظارت دعوت نمی شوند و فقط یک تذکر و یادآوری برای رئیس شعبه است تا پرونده را دوباره رسیدگی کند و ببیند آیا کاری که مد نظرش بوده انجام شده است یا خیر و اگر نیاز باشد مجدداً وقت نظارت تعیین می کند.

  • عمومی
  • نظارت
  • وقت رسیدگی
  • تکمیل پرونده
  • جواب استعلام
  • جلسه رسیدگی
  • وقت احتیاطی