توضیحاتی در خصوص بذل مهریه

ساناز کشوردوست | ۰۲ شهریور ۱۴۰۰
توضیحاتی در خصوص بذل مهریه

توضیحاتی در خصوص بذل مهریه مهریه به طور کلی به سه طریق قابل بذل است: 1) هبه غیر معوض 2) هبه غیر معوض 3) ابراء ماهیت مهریه تا زمانی که مطالبه نشده باشد دین محسوب نمی شود و بخشش آن (بذل) شامل احکام هبه می شود. به زبان ساده تر اگر خانمی صرفاً بنویسد مهریه خود را می بخشم قابل رجوع و برگشت است بدین توضیح که مهریه خود را به صورت رایگان (غیرمعوض) بخشیده است. باید توجه داشت این حالت تنها در صورتی است که زوجه هنوز مهریه خود را مطالبه نکرده است اما چنانچه مهریه مطالبه شود و داخل متن بخشش خود قید شود مهریه مطالبه شد و سپس بخشیده شد ماهیت مطالبه مهریه تغییر کرده و مهریه ی مطالبه شده، طلب محسوب می شود و چون بخشش طلب و یا دین به مدیون غیر قابل برگشت است این نوع بخشش مهریه نیز غیر قابل رجوع خواهد بود حالت دوم حالتی است که زوجه مهریه را در قبال انجام کاری یا پرداخت مبلغی یا مالی می بخشد که در واقع این نوع هبه، بخشش غیر رایگان (هبه معوض) محسوب می شود. مثلا بنویسد مهریه خود را به شرط طلاق و یا در قبال یک شاخه گل بخشیدم. در این حالت پس از طلاق یا دادن شاخه گل مهریه غیرقابل برگشت خواهد بود. در این حالت تفاوتی ندارد که از پیش مهریه را طلب کرده باشد یا خیر چرا که مهریه در هر صورت (در این حالت) غیر قابل رجوع خواهد بود. حالت سوم ابراء مهریه است. این حالت تنها در صورتی قابل تحقق است که زوجه مهریه خود را مطالبه کرده باشد و مهریه به دینی بر عهده زوج تبدیل شده باشد. در این حالت زوجه می تواند مهریه خود را به صورت یکطرفه می بخشد و این نوع بخشش غیر قابل بازگشت است به طوری که زوجه بعدها نمی تواند مجدداً مهریه خود را مطالبه نماید. در انتها باید خاطر نشان کرد نظر به پیچیده بودن امر بذل مهریه و موارد حقوقی متعدد آن زوج و زوجه قبل از هر اقدامی بسته به اهداف خویش با وکلای دادگستری مشورت و سپس اقدام نمایند.

  • خانواده
  • مهریه
  • بذل مهریه
  • هبه
  • ابراء