مدارک لازم جهت تقاضای ثبت اختراع

نیلوفر کشاورز محمدیان | ۰۲ شهریور ۱۴۰۰
مدارک لازم جهت تقاضای ثبت اختراع

مدارک لازم جهت تقاضای ثبت اختراع

وفق ماده 22 و 23 آیین نامه اجرایی قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات، متقاضی ثبت باید مدارک ذیل را تهیه و به اداره مالکیت صنعتی تسلیم نماید:

 1.  نسخه اظهارنامه اختراع: اظهار نامه اختراع یک فرم مخصوص بوده و جز اوراق بهادار می باشد. متقاضی بایستی از واحد فروش اوراق بهادار مستقر در اداره کل ثبت شرکت ها تهیه و مانند فرم نمونه نسبت به تکمیل و امضای آن اقدام کند.
 2. نسخه توصیف مشروح اختراع یا وسیله جدیدی که بررسی آن تقاضا می شود: اختراع مورد ادعای مخترع باید به طور کامل شرح داده شود در شرح اختراع، اختراع باید تمام جنبه های اختراع ادعایی به طور وضوح بیان گردد.
 3.  نسخه نقشه های اختراع: نقشه کامل اختراع باید با مرکب و از روی مقیاس متری تهیه و ذیل نقشه ها توسط متقاضی یا وکیل او امضا و مهر شود. وفق ماده 27 آیین نامه اجرایی قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات نقشه ها و توصیف مشروح اختراع در روی کاغذی که 34 سانتی متر طول و 22 سانتی متر عرض داشته باشد رسم گردد و همچنین برای انجام امر مذکور فقط از یک روی کاغذ استفاده شود.
 4. فتوکپی شناسنامه مخترع یا مخترعین
 5. قبض رسید بانکی
 6.  حق الثبت اظهارنامه
 7.  تقاضای ثبت اختراع

توضیحات تکمیلی: در صورتی که تقاضا نامه توسط وکیل متقاضی تسلیم اداره مالکیت صنعتی شود اصل وکالت نامه یا رونوشت یا فتوکپی برابر اصل شده بایستی ضمیمه اظهارنامه گردد. در صورتی که تقاضای ثبت اختراع از طرف شرکت ثبت شده به عمل آمده باشد یک برگ روزنامه رسمی دال بر مدیریت شرکت بایستی به ضمیمه مدارک تسلیم اداره مالکیت صنعتی شود.

 • حقوقی
 • ثبت اختراع
 • علائم تجاری
 • مالکیت صنعتی
 • قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات