موارد رد دادرس یا وکیل

نیلوفر کشاورز محمدیان | ۳۰ مرداد ۱۴۰۰
موارد رد دادرس یا وکیل

موارد رد دادرس یا وکیل

موارد رد دادرس یا وکیل و یا کارشناس دعوی به مواردی گفته می شود که در صورت وجود این موارد، این اشخاص باید از حضور در آن دعوا پرهیز کنند. همچنین اصحاب دعوا نیز می توانند در صورت وجود این موارد که ذیلا به آنها اشاره می شود، موضوع را به شعبه مربوطه اعلام نمایند تا سبب انتخاب دادرس، وکیل و کارشناس دیگری را فراهم آورند.

موارد رد دادرس و کارشناس دعوی شامل نسبت های ذیل است:
 1. وجود قرابت نسبی يا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس با يكی از اصحاب دعوا.
 2. دادرس قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد و يا يكی از طرفين مباشر يا متكفل امور دادرس يا همسر او باشد.
 3.  دادرس يا همسر يا فرزند او، وارث يكی از اصحاب دعوا باشد.
 4. دادرس سابقا در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهار نظر كرده باشد.
 5.  بين دادرس و يكی از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعوای حقوقی يا جزايی مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعی دو سال نگذشته باشد.
 6.  دادرس يا همسر يا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.
  موارد رد وکیل دعوی نیز شامل نسبت ها و موارد ذیل است: 
 1. در صورتی که وکیل یا زوجه او با دادرس یا دادستان یا دادیار یا بازپرس قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد.
 2. وکیل دادگستری نباید بعد از استعفاء از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهتی از جهات، وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قائم مقام قانونی او قبول نمایند و محاکم، وکالت او را نباید در این مورد بپذیرند.
 3. وکیل دادگستری نمی تواند نسبت به موضوعی که قبلا به واسطه سمت قضائی یا حکمیت، در آن اظهار عقیده کتبی نموده است، قبول وکالت نماید.
 • حقوقی
 • دادرس
 • قاضی
 • کارشناس رسمی دادگستری
 • رابطه سببی و نسبی
 • نسبت فامیلی
 • موارد رد دادرس
 • موارد رد وکیل