چک؛ کیفری یا حقوقی

نیلوفر کشاورز محمدیان | ۲۲ مرداد ۱۴۰۰
چک؛ کیفری یا حقوقی

چک؛ کیفری یا حقوقی

یکی از مشکلات رایج در خصوص چک این است که تشخیص داده شود چک حقوقی است یا کیفری.

اکثر افراد ترجیح می دهند چکی که  در دست دارند کیفری باشد تا بتوانند از مزایای آن که حبس یا زندان است استفاده کنند. در این جا به شما توضیح می دهیم که کدام چک ها کیفری نیستن تا بتوانید چک های کیفری را از غیر آن تشخیص دهید.

 1. چک سفید امضا باشد؛ یعنی شرایطی که دارنده چک متن آن را پر می کند و نه صادر کننده چک!
 2. در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده است 
 3. در صورتی که ثابت گردد تاریخ درج شده در چک موخر بر تاریخ واقعی صدور چک است.
 4. وصول چک منوط به تحقق شرطی باشد؛ یعنی وصول چک مشروط باشد و آن شرط برای وصول حتما باید محقق شود.
 5. چنانچه در متن چک قید شده باشد آن چک بابت انجام معامله یا جهت تضمین داده شده است.
نکته:

موارد 3 و 4 در صورتی بود که منوط بودن وصول چک به تحقق شرط و یا دادن چک بابت انجام معامله و یا تضمین درچک قید گردد حال در شرایطی که این موارد در چک قید نشده باشد ولی به نوعی دیگر بتوان این موضوع را ثابت نمود چک دیگر جنبه کیفری نخواهد داشت.

 • چک
 • حقوقی
 • کیفری
 • زندان
 • چک بلامحل
 • گواهی عدم پرداخت
 • مجازات چک