تامین دلیل چست؟

ساناز کشوردوست | ۰۱ شهریور ۱۴۰۰
تامین دلیل چست؟

تامین دلیل چست؟

تامین دلیل یکی از راه های حفظ حقوق فرد خسارت دیده است. برخی مواقع آثار خساراتی که به افراد وارد می شود، در طول رسیدگی قضایی از میان می رود و اثبات وارد شدن خسارت بسیار مشکل می شود. در چنین مواردی، قانون تامین دلیل را پیش بینی کرده است.

در تامین دلیل شخصی که ذی نفع است (یعنی احتمال می دهد در آینده بخواهد طرح دعوی کند یا طرف دعوی قرار گیرد) و ادله ای دارد که احتمال می دهد تا زمان طرح دعوی دیگر دسترسی به آن ها مقدور نباشد، برای حفظ این ادله اقدام به تامین دلیل می کند یعنی ادله موجود را در سایه امنیت قرار می دهد. باید توجه شود که تامین دلیل برای حفظ ادله موجود است و نیز باید بدانیم تامین دلیل صورت می گیرد تا بعد ها در دادگاه ارائه شود لذا تشخیص میزان ارزش دلیل برای اثبات حقانیت فرد با دادگاه است و صرف تامین دلیل به معنای صحت دلیل و حجیت آن نیست.

بنابراین در هر موردی که احتمال داده شود استفاده از قرائن و امارات موجود در محل یا نزد شخص دیگری در آینده ممکن است متعذر یا دشوار شود می توان از تامین دلیل استفاده کرد. لازم به ذکر است در حال حاضر مرجع صالح جهت رسیدگی به این موضوع شورای حل اختلاف محلی است که دلایل در آن موجود است.

  • حقوقی
  • شورای حل اختلاف
  • تامین دلیل
  • خسارات
  • حفظ ادله