تصادف با خودروهای لوکس

نیلوفر کشاورز محمدیان | ۰۵ شهریور ۱۴۰۰
تصادف با خودروهای لوکس

تصادف با خودروهای لوکس

خودروهای موجود در بازار ایران از نظر قیمت به 2 دسته متعارف و نا متعارف تقسیم می شود. خودرو متعارف، خودرویی است که قیمت روز آن مساوی یا کمتر از پنجاه درصد دیه یک مرد مسلمان است و خودروی نامتعارف خودرویی است که قیمت آن بالاتر از پنجاه درصد دیه یک مرد مسلمان باشد.

در صورتی که با خودروی نامتعارف تصادف کنید، بیمه طبق قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه عمل خواهد کرد. طبق این قانون حداکثر تعهد یک مقصر در یک حادثه چنانچه خودروی زیان دیده نامتعارف باشد عبارت است از قیمت خودرومتعارف تقسیم بر قیمت روز خودرو زیان دیده ضربدر ارزش واقعی خسارت.

برای مثال در برخورد یک دستگاه 206 با یک خودروی لوکس (با ارزش روز ششصد میلیون تومان) که میزان خسارت وارده 36 میلیون تومان برآورد شده باشد، محاسبه حداکثر تعهد قانونی مقصر به این  شیوه  صورت می گیرد: 54 تقسیم بر ششصد ضربدر36 میلیون که 9240000 تومان حداکثر تعهد قانونی مقصر خواهد بود.

  • حقوقی
  • بیمه شخص ثالث
  • تصادف
  • خودروی لوکس
  • بیمه اجباری
  • دیه
  • حوادث ناشی از رانندگی