سرباز فراری

ساناز کشوردوست | ۰۶ مرداد ۱۴۰۰
سرباز فراری

سرباز فراری

هرگاه سربازی در زمان صلح بیش از 15 روز متوالی مرتکب غیبت شده و عذر موجهی نداشته باشد فراری محسوب شده و چنانچه دستگیر شود به حبس از 3 ماه تا 1سال یا 3 ماه تا 1 سال اضافه خدمت محکوم می شود. بر اساس قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، کارکنان وظیفه نیروهای مسلح (سرباز) هرگاه در زمان صلح بیش از 15 روز متوالی مرتکب غیبت شده و عذر موجهی نداشته باشد فراری محسوب شده و چنانچه دستگیر شود به حبس از 3 ماه تا 1سال یا 3 ماه تا 1 سال اضافه خدمت محکوم می شود.

همچنین بر اساس قانون مذکور هرگاه سرباز در زمان صلح شخصاً خود را معرفی کند و مشغول خدمت شود به ترتیب ذیل با آنان رفتار می شود:

الف- چنانچه برای نخستین بار مرتکب فرار از خدمت شده و ظرف مدت 60 روز از شروع غیبت شخصاً خود را معرفی کند بدون ارجاع پرونده به مرجع قضایی در مقابل هر روز غیبت یا فرار، 2 روز به خدمت دوره ضرورت آنان افزوده می شود. این اضافه خدمت بیشتر از 3 ماه نخواهد بود.

ب- چنانچه پس از مدت 60 روز خود را معرفی کنند یا سابقه فرار از خدمت داشته باشند به حکم دادگاه به حبس از 2 تا 6 ماه محکوم می شوند.

  • کیفری
  • سرباز
  • نظام وظیفه
  • فراری
  • نیروی زمینی
  • ارتش
  • نیروهای مسلح
  • کارکنان وظیفه