عمل نکردن به وعده ازدواج جرم است؟

نیلوفر کشاورز محمدیان | ۰۳ شهریور ۱۴۰۰
عمل نکردن به وعده ازدواج جرم است؟


عمل نکردن به وعده ازدواج جرم است؟

در خصوص وعده ازدواج غالباً این سوالات وجود دارد که آیا صرف وعده ازدواج و یا حتی بیشتر از آن تعیین وجه التزام آثار حقوقی دارد؟ آیا این موضوع قابل پیگیری از سوی خانم هست؟ و به طور کلی قوانین حاکم در این خصوص چیست و در این شرایط چگونه عمل می شود؟در این نوشتار می خواهیم به این سوالات پاسخ دهیم.

 به طور کلی هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کنند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده یا از جهت صرف خودداری از وصلت مطالبه خسارتی نماید. اگر زن یا مردی که به یکدیگر وعده ازدواج داده اند از ازدواج با یکدیگر خودداری نمایند مرتکب جرمی نشده اند ولی باید توجه داشت با توجه به اصول قانون اساسی و قانون مسئولیت مدنی، در صورت لطمه دیدن آبرو و اعتبار و یا عواطف یکی از طرفین بر اثر به هم خوردن غیر موجه نامزدی، نامزد زیان دیده می تواند مطالبه خسارت غیر مالی که به شخصیت و روح و روان فرد وارد شده، نماید. بنابراین اگر مردی به زنی وعده ازدواج بدهد اما با وی ازدواج نکند، زن تنها زمانی می تواند مطالبه خسارت کند که ثابت نماید، مرد به وسیله فریب به او خسارتی وارد کرده باشد یا این که از او سواستفاده نموده باشد.

اگر بین دختر و پسری وعده ازدواج صورت گرفته باشد و برای این تعهد هم وجه الترامی تعیین شده باشد بدین شکل که مثلا اگر پسر به تعهد خود برای ازدواج با دختر عمل نکرد باید مبلغ فلان ریال به دختر بپردازد، در این شرایط دختر نمی تواند در صورت امتناع پسر از وصلت با وی، این وجه التزام را از او مطالبه کند.

به طور کلی باید توجه داشت که بر طبق قانون مدنی، وعده ازدواج ایجاد رابطه زوجیت نمی کند بنابراین اگر دختر و پسری به یکدیگر برای آینده قول ازدواج بدهند این تعهد به تنهایی آن ها را زن و شوهر نمی کند، اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد. بر این اساس و با توجه به عدم ایجاد رابطه محرمیت، هرگونه رابطه نامشروع بین آنها موجب مجازات مقرر قانونی در این خصوص است. این مجازات در صورتی که عمل بین آنها حکم زنا داشته باشد 100 ضربه شلاق از باب حد زنا و اگر رابطه نامشروع کمتر از زنا باشد، تا 99 ضربه شلاق از باب تعزیر برای هر یک از طرفین خوهد بود. نباید فراموش کرد که اگر دختر و پسری با یکدیگر رابطه نامشروع داشته باشند، دختر نمی تواند از دادگاه الزام و اجبار پسر را برای جاری نمودن صیغه ازدواج درخواست کند.

 

  • خانواده
  • وعده ازدواج
  • قول ازدواج
  • نامزدی
  • رابطه نامشروع