آشنایی با اسناد ملکی

ساناز کشوردوست | ۳۱ مرداد ۱۴۰۰
آشنایی با اسناد ملکی

آشنایی با اسناد ملکی

سند ملکی شش دانگ: به صورت کامل به یک شخص تعلق دارد. این نوع سند یکی از انواع معتبر در بین اسناد ملکی است.

سند منگوله دار: سندهایی هستند که با یک نخ و یک تکه سرب پلمپ شده اند. این پلمپ توسط اداره ثبت اسناد برروی سند ایجاد شده که صحت آن را تایید می کند. مالکیت در این گونه سندها قطعی است و هیچ شک و شبهه ای در مسایل حقوقی آن وجود ندارد.

سند ملک مشاعی: سند ملکی که بین چند شریک تقسیم شده است. مسائل حقوقی فرایند فروش و یا خرید خانه مشاع ملکی پیچیده تر از سندهای غیر مشاع است.

سند ملکی تک برگ: سندهای قدیمی املاک به صورت دفترچه ای بودند و یا از چند برگ تقسیم شده بودند. سند تک برگ نوع جدید همان سند است و مزیت این سند جدید اصالت، خوانا بودن و شفاف بودن آن است.

سند ملکی عرصه و اعیان: سند عرصه سند ملکی مربوز به زمینی است که آپارتمان در آن بنا می شود. سند اعیان مربوط به سند ملکی واحدهایی است که بر روی آن زمین ساخته می شود. منازل مسکونی از نوع واحدهای آپارتمانی، عرصه و اعیان دارند.

سند ملکی تفکیکی: بر ملکی دلالت دارد که بین چند نفر تقسیم شده است و قسمت های تقسیم شده هر کدام در قالب یک سند از هم تفکیک شده اند. سندهای تفکیک شده مربوط به املاکی هستند که چند نفر در مالکیت آن با هم شراکت دارند.

سند ملکی وکالتی: به سندی می گویند که به نام شخص یا اشخاص دیگری به عنوان وکیل فروشنده تنظیم شده باشد.

سند ملکی بنچاق: در گذشته مردم برای توافق بین خودشان قرارداهایی می نوشتند و برای تایید صحتشان، آنها را نزد علما و افراد سرشناس می بردند. امروزه مانند سابق دیگر رواج ندارند اما کماکان اعتبار آن ها پس از تایید صحت آن ها نزد مراجع قانونی پذیرفته است.

سند ملکی رهنی: بسیار پیش می آید که خریداران بخواهند در هنگام خرید خانه از وام و تسهیلات بانکی استفاده کنند؛ در این حالت سند برای مدتی که قرار است وام پرداخت شود در رهن بانک نگه داشته می شود و این موضوع در خود سند نیز قید می گردد.

  • رهن
  • سند
  • منگوله دار
  • عرصه
  • اعیان
  • اسناد ملکی
  • سند تک برگ
  • سند شش دانگ
  • سند رهنی