قذف

نیلوفر کشاورز محمدیان | ۰۴ شهریور ۱۴۰۰
قذف

قذف

قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر، هرچند مرده باشد.

جهت آشنایی بیشتر با قذف به چند نمونه آن اشاره می کنیم:"هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید تو فرزند من نیستی و یا به فرزند مشروع دیگری بگوید تو فرزند پدرت نیستی این قذف مادر وی محسوب می شود. یا کسی به دیگری بگوید تو با فلان زن زنا یا با فلان مرد لواط کرده ای که در این حالت فقط نسبت به مخاطب، مرتکب جرم محسوب میشود.

"لازم به ذکر است که تحقیقات مقدماتی این جرائم در تهران در دادسرای ویژه جرائم رایانه ای (واقع در خیابان شریعتی) رسیدگی می شود.

شرایط قذف

قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد. گرچه مقذوف (قذف شونده) در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد. قذف علاوه بر لفظ با نوشتن هرچند به شیوه الکترونیکی نیز محقق می شود.

مجازات جرم قذف

اگر کسی زنا یا لواط را به کسی نسبت دهد و نتواند آنرا اثبات کند، به۸۰ ضربه شلاق محکوم می شود که از حدود شرعی محسوب می گردد. بنابراین حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است. قذف در صورتی موجب حد میشود که قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیرمتظاهر به زنا یا لواط باشد. هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا غیرمعین باشد قذف کننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم میشود. قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد، به این شرط که نسبت به آنچه متظاهر به آن است، قذف شود وگرنه، موجب حد است. مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است.

همانطور که گفته شد قذف علاوه بر لفظ با نوشتن هرچند به شیوه الکترونیکی نیز محقق میشود. براساس قانون جرایم رایانه ای، نوشـتن و درج الکترونیـکی الفاظ توهین آمیز و فحاشی و استفاده از الفاظ رکیک در گفتگو با افراد و انتـشار آن در اینترنت و ایمیل و شبکه های اجتماعی اینستاگرام؛ تلگرام؛ واتس آپ؛ توییتر و سایر اپلیکیشن های اجتماعی، چه در پی وی شخصی و چه در کامنت های عمومی چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا هفتاد و چهار ضربه و یا پنجاه هزار ‌تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

  • کیفری
  • افترا
  • تهدید
  • قذف
  • فحش
  • توهین
  • الفاظ رکیک
  • شلاق
  • زنا و لواط