مراحل به اجرا گذاشتن مهریه از طریق اجرای ثبت

ساناز کشوردوست | ۰۳ شهریور ۱۴۰۰
مراحل به اجرا گذاشتن مهریه از طریق اجرای ثبت

مراحل به اجرا گذاشتن مهریه از طریق اجرای ثبت

1- مراجعه به دفترخانه ثبت کننده ازدواج و طلاق

در صورتی که هنوز متاهل هستید و از همسر خود جدا نشده اید باید به دفترخانه ای که ازدواج شما در آن ثبت شده مراجعه کنید و چنانچه از همسر خود جدا شده اید باید به دفترخانه ای مراجعه کنید که طلاق شما در آن ثبت شده است.

2- درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه مذکور

3- اقدام به صدور اجرائیه توسط سر دفتر طبق سند ازدواج به صورت سیستمی و ارسال به اداره پنجم

4- دریافت اوراق اجرائیه و رونوشت سند ازدواج و تقاضانامه و قبض پستی از دفترخانه مربوطه

5- تحویل مدارک به اداره پنجم اجرا جهت تشکیل پرونده

توجه داشته باشید پس از تشکیل پرونده، کلاسه پرونده اجرایی و نحوه ادامه عملیات از طریق پیامک به تلفن همراه اعلامی ارسال خواهد شد.

کلیه اقدامات جهت بازداشت اموال و ممنوع الخروجی بدهکار منوط به ابلاغ اجرائیه می باشد.

  • خانواده
  • مهریه
  • اجرای ثبت
  • اداره پنجم ثبت
  • صدور اجراییه
  • دفتر ثبت طلاق
  • دفتر ثبت ازدواج